Adresa:
Vodičkova 682/20, Praha
Telefon:
+420 725 742 019
Email:
zdravi@magdalenamikulandova.cz

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Jakými zásadmi se řídíme při zpracování osobních údajů?

Společnost zpracovává přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Společnost zajišťuje, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou Společnost řádně dokumentuje, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení

Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.studioprozeny.cz?

  1. Přihlášení do uživatelského účtu
    Účel zpracování: poskytování služby.

Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě kupní smlouvy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefon, termín porodu.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.

Doba zpracování: po dobu trvání poskytování služby, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých z kupní smlouvy.

  1. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení.

Právní základ zpracování: marketingová sdělení budou zasílány na základě oprávněného zájmu společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemohou být marketingová sdělení klientovi zasílána.

Doba zpracování: do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

  1. Kontaktní formulář

Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo.

a případně další osobní údaje (termín porodu) dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

PRÁVO NA PŘÍSTUP A OPRAVU Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. Rovněž máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů.

Můžete požádat o veškeré dostupné informace týkající se zdrojů osobních údajů a rovněž máte právo požádat o kopii osobních údajů zpracovávaných Společností.

Společnost si v souladu s Nařízením vyhrazuje právo požadovat poplatek za poskytnutí těchto práv. Společnost může požadovat spravedlivý a přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady Společnosti, pokud žádost bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. Společnost bude subjekt údajů informovat o zpoplatnění před vyřízením žádosti.

PRÁVO NA VÝMAZ Vaše právo na výmaz vás opravňuje žádat o vymazání vašich osobních údajů v případě, že:

údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům jejich shromažďování nebo zpracování;
se rozhodnete odvolat svůj souhlas;

  • vznesete námitku proti zpracování automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací;
  • vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;
  • existuje zákonná povinnost vymazat vaše osobní údaje; vymazání je nutné k zajištění dodržení platných právních předpisů.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ V kterémkoli z těchto případů máte právo na to, aby Společnost omezila zpracování: popřete přesnost osobních údajů;

Společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje pro příslušné účely zpracování;
z oprávněných důvodů vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ V příslušných případech máte právo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů, které jste poskytli Společnosti tak, aby byly k dispozici ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě. Rovněž máte právo požadovat přímý přenos vašich osobních údajů třetí osobě podle vašeho výběru (pokud je to technicky možné).
PRÁVO VZNÉST NÁMITKU Máte právo vznést námitku (právo na odmítnutí) vůči zpracovávání vašich osobních údajů (zejména v případě profilování nebo obchodních sdělení). Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
PRÁVO BÝT VYŇAT Z AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ Máte právo požadovat, abyste byli vyňati z rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má vůči vám právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká.

Jak můžete uplatnit výše uvedená práva?

Tato práva může uplatnit elektronicky na e-mailové adrese praha@studioprozeny.cz, telefonicky na čísle 602471208 nebo písemně na uvedené adrese sídla Společnosti. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.